ในยุค Digital 4.0
ใครๆ ก็ค้นหาอสังหาใน internet
Slider

Guru Support ให้บริการทั่วประเทศ

  • Contract Draft (ร่างสัญญา)

  • 1. จะร่างตามข้อมูลที่ได้รับแจ้ง แล้วเรียบเรียงเป็นภาษาทางการ ที่สามารถใช้ได้ตามกฎหมาย

  • 2. จะเว้นว่างชื่อคู่สัญญาไว้ และส่งเป็น Microsoft word (.doc) สามารถแก้ไขรายละเอียดต่างๆเองให้สมบูรณ์ได้เมื่อจะนำไปทำสัญญาจริง

  • Expense Cal.

  • 1. จะคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ ณ วันโอน แยกรายการให้ชัดเจน (ค่าธรรมเนียมการโอน, ค่าอากร/ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีเงินได้)

  • 2. จะคำนวณตามข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับแจ้ง

  • 3. ทราบยอดรับสุทธิเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเมื่อถูกเจรจาต่อรอง, ตัดสินใจลงทุนงบการตลาดเพิ่มขึ้น

PLAN - PRICE

text

Analysis

Target, Competitor, SWOT, Pricing

3,000 บาท/ทรัพย์

หากลุ่มเป้าหมาย, วิเคราะห์จุดขาย, วิเคราะห์คู่แข่ง, และหาราคาตั้งขายที่เหมาะสม

Content Writing

เขียนประกาศขาย

1,000 บาท/ทรัพย์

เขียนหัวข้อประกาศ และ เนื้อหา ที่เหมาะสมกับสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น website, Facebook, line, และ ป้าย

Contract Draft

ร่างสัญญา

800 บาท/ทรัพย์

ร่างสัญญาตามข้อมูลที่ได้รับ พร้อมพิมพ์ 2 ฉบับและจัดส่งทางไปรษณีย์ถึงบ้านคุณ

Bank Loan

ติดต่อยื่นกู้ , ไถ่ถอน

800 บาท/ทรัพย์

รวบรวมเอกสารและประสานงานธนาคารให้แล้วเสร็จ ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ( 3 - 4 ธนาคาร ตามสั่ง)

Expense Cal.

คำนวณค่าใช้จ่าย วันโอน

800 บาท/ทรัพย์

คำนวณค่าธรรมเนียมการโอน, ค่าอากร หรือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ค่าภาษีเงินได้ และ อื่น ๆ เพื่อทราบยอดเงินเหลือสุทธิ

Copyright © 2019 Prop-Helpers All Right Reserved. WordPress Theme : Parallaxsome by Accesspress Themes